OWS


Ogólne Warunki Sprzedaży dokonywanej przez Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: OWS) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych pomiędzy HASTAL , jako Sprzedawcą oraz Kupującymi.
 1. Użyte w OWS określenia oznaczają:
 1. Sprzedawca – Hastal prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal
 2. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna będąca drugą stroną umowy sprzedaży nabywający towar będący w ofercie Sprzedawcy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
 4. Towar – wyroby i półprodukty stalowe sprzedawane przez Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal
 5. Towar drugiego gatunku – materiał posiadający takie wady jak:

2.5.1. nalot,

2.5.2. zarysowania,

2.5.3. niedokładność/rozwarstwienia spawów,

2.5.4. długości niehandlowe,

2.5.5. pofalowanie, zagięcia,

2.5.6. różne grubości ścianek,

 1. Producent – producent towaru sprzedawanego przez Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal
 2. Oferta – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej oświadczenie Sprzedawcy, zawierające informacje o oferowanym towarze, cenie i warunkach dostawy oraz ujawniające wolę zawarcia umowy przez Sprzedawcę.
 3. Zamówienie – złożone w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej oświadczanie woli Kupującego wyrażające chęć zakupu towaru od Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal
 4. Potwierdzenie zamówienia – złożone w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczanie woli Sprzedawcy wyrażające chęć zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym i określające warunki umowy sprzedaży oraz skutkujące zawarciem umowy sprzedaży w dniu następnym po jego złożeniu pod warunkiem braku zastrzeżeń co do warunków umowy sprzedaży ze strony Kupującego złożonych w ciągu jednego dnia.
 5. Odbiorca – podmiot określony przez Kupującego, do którego dostarczane są towary zakupione przez Kupującego.
 1. Niniejsze OWS stanowią jedyne i wyczerpujące uregulowanie wiążące Strony w zakresie sprzedaży towarów oferowanych przez Przedsiębiorstwo Handlowe Hastal.
 2. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie wyraźnie i wyczerpująco uregulowanym w umowie w sposób odmienny.

§ 2 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Kupujący składając zamówienie określa rodzaj towary, wymiary towaru, rodzaj stopu, gatunek (I lub II), zabezpieczenie antykorozyjne, miejsce i czas dostawy, a także zgłasza ewentualne zapotrzebowanie na atest materiałowy.
 2. W przypadku niepodania rodzaju stopu przyjmuje się, że nie ma on znaczenia dla Kupującego.
 3. Z uwagi na wiodącą działalność Sprzedawcy w zakresie obrotu towarem II gatunku przyjmuje się, że nie określenie gatunku towaru jest równoznaczne z zamówieniem towaru w II gatunku.
 4. Zawarcie każdej umowy sprzedaży, także w trybie ofertowym, następuje w dniu następnym od dojścia do Kupującego potwierdzenia zamówienia.
 5. Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszelkie oświadczenia woli powinny wychodzić od osób działających z upoważnienia Sprzedawcy i Kupującego.

§ 3 CENA, WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena za sprzedany towar oraz termin i warunki jej zapłaty będą każdorazowo wskazane w potwierdzeniu zamówienia. Zapłata może następować jednocześnie z wydaniem towaru albo w formie przedpłaty, albo z odroczeniem terminu płatności.
 2. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu drugiej Strony i wysłania ich pocztą bez pisemnego potwierdzenia odbioru. Ceny podawane przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i usług według stawek aktualnie obowiązujących.
 3. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze. Dniem dokonania zapłaty będzie dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Zapłata ceny wyrażonej w walucie obcej następuje w tej walucie, chyba, że Strony postanowią inaczej. Koszt przewalutowania obciąża kupującego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia lub w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT, w przeciwnym wypadku termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wydania materiału.
 6. Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego kwotą o której mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, od każdej transakcji potwierdzonej fakturą VAT, w przypadku nieuiszczenia ceny za towar w ustalonym terminie.
 7. W razie wątpliwości przyjmuje się, że cena materiału nie zawiera kosztów opakowania oraz transportu.
 8. Atesty materiałowe są wydawane za dodatkową opłatą.

§ 4 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I WYDANIE TOWARÓW

 1. Wydanie towarów następuje w chwili dopełnienia przez Sprzedającego wszystkich czynności koniecznych do umożliwienia odbioru towarów Kupującemu lub Odbiorcy w miejscu przeznaczenia określonym w zamówieniu i potwierdzonym w potwierdzeniu zamówienia.
 2. Brak odbioru towaru nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty z tytułu dokonanego zakupu.
 3. W przypadku realizacji dostawy transportem samochodowym zapewnionym przez Sprzedawcę, obowiązują następujące zasady:
  1. Kupujący zapewnia, iż drogi dojazdowe do miejsca rozładunku gwarantują wjazd i wyjazd pojazdu ciężarowego,
  2. Kupujący zapewnia wszystkie środki i urządzenia umożliwiające niezwłoczny rozładunek pojazdu,
  3. Za rozładunek w całości odpowiada Kupujący. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie rozładunku,
  4. Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami postoju z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 4. Kupujący lub Odbiorca zobowiązani są do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym. Sprawdzeniu podlega również załączana dokumentacja techniczna towaru. Podpisanie przez Kupującego lub Odbiorcę dokumentu wydania zewnętrznego towaru bez zastrzeżeń jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności towaru i jego parametrów, dokumentacji technicznej towaru z umową. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 5. W przypadku gdy Kupujący nie określi w zamówieniu wymaganych dokumentów, Sprzedający nie jest zobowiązany do ich dostarczenia.
 6. Wskazanie przez Kupującego Odbiorcy towaru jest jednoznaczne z upoważnieniem go do odbioru towaru ze wszystkimi skutkami, takimi jakby towar odbierał Kupujący.
 7. Strony zastosują następujące zasady określenia ilości towaru:
  1. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży jest oryginalnie zapakowany przez Producenta, strony przyjmują ilość teoretyczną, wynikającą z przelicznika sporządzonego na podstawie odpowiednich norm materiałowych dla poszczególnych towarów, dostępnego na stronie internetowej metale.pl lub strony producenta.
  2. W przypadku, gdy towar będący przedmiotem sprzedaży nie jest oryginalnie zapakowany przez Producenta Strony przyjmują wagę rzeczywistą towaru.
 8. Podczas realizacji zamówienia Sprzedawca zastrzega, że ilość towaru określona w sposób wskazany w pkt 7.1. może się różnić w stosunku do ilości podlegającej wydaniu o +/- 10 % podlegający rozliczeniu.
 9. Jeżeli Sprzedawca zobowiązał się wydać Kupującemu dokumenty wskazujące na jakość towaru może tego dokonać w terminie 10 dni od wydania towaru. Wydanie dokumentu może nastąpić również poprzez wysłanie go na adres e-mail w formie skanu.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Kupujący jest zobowiązany do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru.
 2. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji ilościowych oraz jakościowych w odniesieniu do wad widocznych musi nastąpić w dniu wydania towaru, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi (m.in. z uwagi na późniejszy brak możliwości zweryfikowania pochodzenia towaru, czy też zweryfikowania twierdzeń co do braków ilościowych).
 3. W przypadku wystąpienia wad, informacje o ich rodzaju i ilości reklamowanego materiału zamieszcza się na dokumencie wydania zewnętrznego. Skan dokumentu wydania zewnętrznego wraz z dokumentacją zdjęciową wad Kupujący przesyła na adres e-mail: biuro@mirrastal.pl.
 4. Brak adnotacji na dokumencie wydania zewnętrznego poczytuje się jako przyjęcie materiału bez zastrzeżeń.
 5. O wadach, których nie da się wykryć pomimo starannego zbadania, Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę niezwłocznie po ich wykryciu, nie później niż w terminie 2 dni, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 6. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych powyżej i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru.
 7. W przypadku ustalanie ilości materiału w sposób wskazany w § 4 pkt 7.1., nie będzie stanowić podstawy do reklamacji różnica ilości dostarczonego materiału nie przekraczająca +/- 10 %.
 8. W przypadku ustalanie ilości materiału w sposób wskazany w § 4 pkt 7.2., nie będzie stanowić podstawy do reklamacji różnica ilości dostarczonego materiału pomiędzy wagą ustaloną u Sprzedającego a wagą ustaloną u Kupującego, nie przekraczająca +/- 10 %.
 9. Różnica wymiarów materiału nieprzekraczająca +/- 10 % nie będzie stanowić podstawy do reklamacji.
 10. W przypadku zgłaszania niezgodności jakościowych na Kupującym spoczywa obowiązek wykazania niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem bądź normą materiałową.
 11. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona za towar drugiego gatunku.
 12. Kupujący zobowiązuje się wyodrębnić i udostępnić reklamowany towar Sprzedawcy do wglądu w stanie, w jakim znajdował się w dniu wydania, na każde jego wezwanie.
 13. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący ma obowiązek powstrzymać się z dalszą sprzedażą towaru.
 14. Kupujący nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za przechowywania towaru do momentu jego odbioru przez Sprzedającego.
 15. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni i liczony jest od daty otrzymania wszystkich dokumentów potwierdzających zasadność reklamacji. Termin ten może ulec wydłużeniu, w szczególności w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione będzie od zasięgnięcia opinii rzeczoznawcy lub/ i uzupełnienia dokumentacji dotyczącej reklamacji.
 16. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości połowy ceny netto towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać będzie jedynie za możliwe do przewidzenia i typowe straty Kupującego oraz jeśli powstały one z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Sprzedawcy.
 17. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowej zapłaty ceny za wydany towar.
 18. Zużycie materiału, a w szczególności jego pocięcie, wygięcie jest uważane za akceptacje jakości materiału.
 19. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta.
 20. Materiał sprzedawany jako drugi gatunek lub złom (BDO) nie podlega zwrotowi.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do umów zawieranych zgodnie z OWS w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie będą mieć przepisy polskiego kodeksu cywilnego.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym podlegają jurysdykcji sądów polskich.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd powszechny w miejscu prowadzenia działalności przez Hastal.
 4. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych OWS okazałyby się nieważne lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednie postanowienia w sposób skuteczny.
 1. Kupujący nie jest uprawniony do przeniesienia praw z niniejszej umowy na inny podmiot.
 2. Niniejsze OWS podane są do wiadomości i dostępne dla kontrahentów Sprzedawcy na stronie internetowej hastal.pl.
hastal.pl logo